Από ποια ηλικία μπορεί να χρησιμοποιείται το CB12 boost?

Το CB12 boost μπορεί να χρησιμοποιείται από την ηλικία των 12 ετών.